Minoru Chiaki

Acting

1957

Véres trón

- Yoshiaki Miki